بيشتر
صفحه اصلي
آلبوم خبری
اخبار مهم
جستجو
کتاب و کتابخوانی
گزارش تصویری
نزدیک ترین کتابخانه کجاست؟
نهادها و سازمان ها
هفته کتاب
ورود
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار توسط شهرداری
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار توسط شهرداری

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار توسط شهرداری
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار توسط شهرداری

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار توسط شهرداری
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار توسط شهرداری

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار توسط شهرداری
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار توسط شهرداری

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار توسط شهرداری
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار توسط شهرداری

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار توسط شهرداری
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار توسط شهرداری

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار توسط شهرداری
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار توسط شهرداری

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان شفت توسط کتابداران
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان شفت توسط کتابداران

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان شفت توسط کتابداران
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان شفت توسط کتابداران

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان شفت توسط کتابداران
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان شفت توسط کتابداران

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش توسط کتابداران

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان شهرستان سیاهکل توسط کتابداران
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان شهرستان سیاهکل توسط کتابداران

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان شهرستان سیاهکل توسط کتابداران
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان شهرستان سیاهکل توسط کتابداران

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان شهرستان سیاهکل توسط کتابداران
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان شهرستان سیاهکل توسط کتابداران

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان شهرستان سیاهکل توسط کتابداران
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان شهرستان سیاهکل توسط کتابداران
گزارش تصویری؛ پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی گیلان ادامه دارد با ادامه روند تعطیلی کتابخانه های عمومی استان گیلان در روزهای اخیر، برخی از شهرداری های شهرهای مختلف استان با اجرای عملیات گندزدایی اقدام به از بین بردن ویروس کرونا در کتابخانه های عمومی می کنند.


 
 [PageVisit]