بيشتر
صفحه اصلي
آلبوم خبری
اخبار مهم
جستجو
کتاب و کتابخوانی
گزارش تصویری
نزدیک ترین کتابخانه کجاست؟
نهادها و سازمان ها
هفته کتاب
ورود
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان املش

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان بندر انزلی
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان بندر انزلی

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان بندر انزلی
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان بندر انزلی

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان بندر انزلی
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان بندر انزلی

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رضوانشهر
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رضوانشهر

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رضوانشهر
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رضوانشهر

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رضوانشهر
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رضوانشهر

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رضوانشهر
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رضوانشهر

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رضوانشهر
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رضوانشهر

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رضوانشهر
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان رضوانشهر

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه

پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه
پاکسازی و گندزدایی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان رودبار

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان آستانه اشرفیه

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان آستارا
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان آستارا

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان آستارا
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان آستارا

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان آستارا
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان آستارا

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان آستارا
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان آستارا

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان آستارا
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان آستارا

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان

گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان
گندزدایی و پاکسازی کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان
در پی هشدار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص شیوع ویروس کرونا؛ کتابخانه های گیلان در ایام تعطیلات یک هفته ای پاکسازی می شوند در پی شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کتابخانه های عمومی استان گیلان که با هشدار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور جلوگیری از گسترش این بیماری در اماکن عمومی اعلام شده بود، پاکسازی و گندزدایی از کتابخانه های عمومی استان در تعطیلات اجباری این هفته آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، در پی گسترش ویروس کرونا در استان و ابتلای جمعی از هموطنان به این بیماری و به منظور جلوگیری از گسترش ویروس و حفاظت از اعضای کتابخانه ها و مراجعان کتابخانه های عمومی استان گیلان، تصمیم یاد شده اتخاذ شده است تا مراجعان پس از اعلام تعطیلی بدون نگرانی از این مکان های فرهنگی بهره مند شوند .
بر اساس اطلاعیه قبلی روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان تعطیلی 5روزه کتابخانه های عمومی که از روز یکشنبه(4اسفند) و تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت، شامل ستاد مرکزی و ادارات شهرستانی این مجموعه نشده و مسئولان اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان باید به منظور سرکشی و رصد امور در محل کار حضور یابند.  
همچنین بر اساس این اطلاعیه هرگونه تغییر در ساعات فعالیت کتابخانه ها، نحوه خدمات رسانی به مراجعان و نیز موارد دیگر از طریق پایگاه اطلاع رسانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان به نشانی  www.gilanpl.ir  به آگاهی عموم مردم خواهد رسید.
بیش از ۶۵ هزار نفر هم اکنون عضو فعال ۱۰۰ باب کتابخانه عمومی در استان گیلان بوده و از امکانات این مجموعه ها در ساعات مختلف شبانه روز استفاده می کنند.

 
 [PageVisit]