بيشتر
صفحه اصلي
آلبوم خبری
اخبار مهم
جستجو
کتاب و کتابخوانی
گزارش تصویری
نزدیک ترین کتابخانه کجاست؟
نهادها و سازمان ها
هفته کتاب
ورود
برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان
برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان

برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان
برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان

برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان
برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان

برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان
برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان

برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان
برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان

برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان
برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان

برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان
برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان

برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان
برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان

برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان
برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان

برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان
برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان

برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان
برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان

برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان
برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان

برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان
برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان

برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان
برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان

برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان
برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان

برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان
برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان

برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان
برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان

برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان
برنامه های شهرستانی کتابخانه های عمومی لاهیجان

کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان
کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان

کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان
کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان

کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان
کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان

کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان
کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان

کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان
کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان

کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان
کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان

کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان
کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان

کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان
کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان

کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان
کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان

کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان
کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان

کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان
کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان

کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان
کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان

کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان
کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان

کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان
کتابخانه عمومی مرحوم فیض لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان

کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان
کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان

کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان
کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان

کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان
کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان

کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان
کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان

کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان
کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان

کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان
کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان

کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان
کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان

کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان
کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان

کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان
کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان

کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان
کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان

کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان
کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان

کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان
کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان

کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان
کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان

کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان
کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان

کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان
کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان

کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان
کتابخانه عمومی امام علی(ع) لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان

کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان
کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان

کتابخانه عمومی حاج آرش رمضانی روستای بارکوسرای لاهیجان
کتابخانه عمومی حاج آرش رمضانی روستای بارکوسرای لاهیجان

کتابخانه عمومی حاج آرش رمضانی روستای بارکوسرای لاهیجان
کتابخانه عمومی حاج آرش رمضانی روستای بارکوسرای لاهیجان

کتابخانه عمومی حاج آرش رمضانی روستای بارکوسرای لاهیجان
کتابخانه عمومی حاج آرش رمضانی روستای بارکوسرای لاهیجان

کتابخانه عمومی حاج آرش رمضانی روستای بارکوسرای لاهیجان
کتابخانه عمومی حاج آرش رمضانی روستای بارکوسرای لاهیجان

کتابخانه عمومی حاج آرش رمضانی روستای بارکوسرای لاهیجان
کتابخانه عمومی حاج آرش رمضانی روستای بارکوسرای لاهیجان

کتابخانه عمومی حاج آرش رمضانی روستای بارکوسرای لاهیجان
کتابخانه عمومی حاج آرش رمضانی روستای بارکوسرای لاهیجان

کتابخانه عمومی حاج آرش رمضانی روستای بارکوسرای لاهیجان
کتابخانه عمومی حاج آرش رمضانی روستای بارکوسرای لاهیجان
با برگزاری ده ها ویژه برنامه فرهنگی در کتابخانه های عمومی؛ لاهیجانیها هفته کتاب و کتابخوانی را گرامی داشتند کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان نیز همزمان با سراسر کشور در گرامیداشت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار صحنه حضور دوستداران کتاب و شرکت در برنامه های این مرکز فرهنگی بود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، کتابداران کتابخانه های عمومی شهید باهنر، مرحوم فیض و شهید کریمی لاهیجان، امام علی (ع) رودبنه و حاج آرش رمضانی روستای بارکوسرای لاهیجان همزمان با بیست و هفتمین هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار ضمن پیش بینی برنامه های فرهنگی ویژه ای دوستداران کتاب را زیر سقف کتابخانه گردهم آوردند.
در این برنامه های ویژه که با استقبال بسیار خوب دوستداران کتاب نیز مواجه شد، کتابداران کتابخانه های عمومی لاهیجان با برگزاری نشست های قصه گویی، نشست کتاب خوان دانش آموزی و کتابخانه ای با معرفی ده ها عنوان کتاب، جمع خوانی، خلاصه نویسی، دیدار با مسئولین شهرستانی، میزبانی از دانش آموزان مدارس، نشست نقد و بررسی کتاب، برگزاری جشن کتاب، برگزاری نشست های شاهنامه خوانی و حافظ خوانی و همچنین نشست های ویژه نمایشنامه خوانی، کارگاه آموزشی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و گشایش نمایشگاه تازه های کتاب لحظه های بیادماندنی برای اعضا رقم زدند.
مسئولین و کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان لاهیجان همچنین در این هفته با دعوت از نویسندگان و برگزاری نشست های ادبی با آنها، تجربیات ارزشمند آنها را با دیگران به اشتراک گذاشتند.
 [PageVisit]