فهرست

خبر

آستارا
1)کتابخانه عمومی شهید داوود نشاطی شهر آستارا
اداره شهرستان .jpg

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  آستارا-  شهر آستارا- آدرس: آستارا ، خیابان شهید رستمیان، جنب اداره ی آب و فاضلاب، کتابخانه ی عمومی شهید داوود نشاطی
شماره تلفن:01344833056کدپستی56417-43916

زیربنا: 600/ سال تاسیس: 1376
---------------------------------------------------------------------------------------------
2)کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص) شهر آستارا

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان آستارا شهر آستارا-آدرس آستارا،خیابان فارابی، داخل باغ ملی، کتابخانه ی عمومی پیامبر اعظم (ص)
شماره تلفن: 01343817570کد پستی: 4391837854
زیربنا:175/ سال تاسیس:1302
-------------------------------------------------------------------------------------------
3) کتابخانه عمومی علی بن ابی طالب (ع) لوندویل


توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان آستارا-شهر لوندویل- آدرس:لوندویل،خیابان آبشار ،بوستان ششم، کتابخانه ی عمومی علی بن ابی طالب (ع) لوندویل
شماره تلفن: 01344861100کد پستی: 77318-43961

زیربنا: 200/ سال تاسیس: 1372

---------------------------------------------------------------------------------------------
4)کتابخانه عمومی روستای ویرمونی

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان آستارا-دهستان ویرمونی  - آدرس:دهستان ویرمونی، بعد از پل، کتابخانه ی عمومی ویرمونی  
شماره تلفن: 01344852768کد پستی: 4394164319

زیربنا: 240/ سال تاسیس: 1390