فهرست

خبر

آستانه اشرفیه
1)کتابخانه عمومی  اهل البیت (ع) آستانه اشرفیه

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  آستانه اشرفیه  شهر آستانه اشرفیه  آدرس:  آستانه اشرفیه بلوار دکتر معین کوچه معین کتابخانه عمومی اهل البیت (ع)

شماره تلفن:  01342136875  کد پستی: 43319-44418

زیربنا: 686/ سال تاسیس 1381
---------------------------------------------------------------------------------------------
2)کتابخانه عمومی22 بهمن بندر کیاشهر

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  آستانه اشرفیه  شهر بندر کیاشهر آدرس:  آستانه اشرفیه بندر کیاشهر خیابان شهید باهنر  -  کتابخانه عمومی ا22 بهمن
شماره تلفن:  01342822077 کد پستی : 47174- 44471  (الزامی است)
زیربنا: 218 / سال تاسیس 1358

---------------------------------------------------------------------------------------------
3)کتابخانه عمومی امام علی (ع) روستای چهارده