فهرست

خبر

تالش
1)کتابخانه عمومی هفده شهریور تالشتوضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  تالش-  شهر تالش- آدرس: تالش ، میدان امام(ره)، داخل پارک شهر

شماره تلفن: 01344226656کد پستی: 4371659159

زیربنا: 515/ سال تاسیس ۱۳44

---------------------------------------------------------------------------------------------
2) کتابخانه عمومی رسول اکرم (ص) اسالم


توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان تالش- شهراسالم- کوچه فرهنگ
شماره تلفن:01344291856 کدپستی:4371966893
زیربنا: 330/ سال تاسیس 1385

---------------------------------------------------------------------------------------------
3) کتابخانه عمومی شهدای حویقتوضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان تالش- شهر حویق- کوچه فرهنگ
تلفن:01344214425 کدپستی:4378137653
زیربنا:217/ سال تاسیس: 1373
----------------------------------------------------------------
4)کتابخانه عمومی آزادگان لیسار


نشانی: شهرستان تالش-شهر لیسار- کوچه فرهنگ
تلفن: 01344286049 کدپستی:4376174347
زیر بنا320/ سال تاسیس: 1372
------------------------------------------------------------------------
5)کتابخانه عمومی برکت شهید سپهبد قاسم سلیمانی چوبر


نشانی: شهرستان تالش- شهر چوبر- بلوار ساحلی
تلفن: 01344215625 کد پستی:4378165970
زیربنا: 550 /تاسیس 1398