فهرست

خبر

خمام
1)کتابخانه عمومی شهید بهشتی خمام


توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  رشت-  شهر خمام- آدرس: رشت ، اخمام خیابان امام خمینی سه راه خشکبیجار  

شماره تلفن: 01334420988کد پستی: 4346198147

زیربنا: 560/ سال تاسیس ۱۳80