فهرست

خبر

رشت
1) کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء (ص) رشت


توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  رشت-  شهر رشت- آدرس: رشت ، ابتدای خیابان سعدی، مجتمع خاتم الانبیاء(ص)
شماره تلفن: 01333233319کد پستی: 4154657777
زیربنا: 395/ سال تاسیس ۱۳78
---------------------------------------------------------------------------------------------
2)کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی (ع) رشت


توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  رشت-  شهر رشت- آدرس: رشت . میدان خیابان جمال الدین اسدآبادی )سبزه میدان )

شماره تلفن: 01333262670کد پستی:  4139813415

زیربنا: 370/ سال تاسیس ۱۳47

---------------------------------------------------------------------------------------------
3)کتابخانه عمومی هفت تیر لشت نشا