فهرست

خبر

رضوانشهر
1)کتابخانه عمومی باقرالعلوم (ع) رضوانشهر


توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  رضوانشهر-  شهر رضوانشهر- خیابان شهید رجائی-خ کتابخانه - کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع)رضوانشهر
شماره تلفن: 01344622665   کد پستی:4384136591

زیربنا: 504      سال تاسیس: 1351


---------------------------------------------------------------------------------------------
2) کتابخانه عمومی نبی اکرم (ص)پره سر

                                                                                   

                                                                                                      
توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  رضوانشهر-  شهر پره سر، خیابان امام - کوچه فیض-کتابخانه عمومی نبی اکرم (ص) پره سر
شماره تلفن: 01343604717            کد پستی:4381357948

زیربنا: 247            سال تاسیس: 1378

---------------------------------------------------------------------------------------------
3) کتابخانه عمومی رسول اکرم (ص) پونلتوضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: رضوانشهر روستای پونل- خیابان امیرکبیر- بازارچه پونل کتابخانه عمومی رسول اکرم (ص) پونل
شماره تلفن: 01344635601         کدپستی:4387118181
زیربنا:349         سال تأسیس:1385