فهرست

خبر

رودبار
1)کتابخانه عمومی شهید هدایت درویشوند رودبار

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  رودبار-  شهر رودبار- آدرس: رودبار، خلیل آباد، مجتمع اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه اول

شماره تلفن: 01331620883/کد پستی: 4461917141

زیربنا: 380/ سال تاسیس ۱۳45

---------------------------------------------------------------------------------------------
2) کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص) منجیل

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  رودبار-  شهر منجیل - آدرس: منجیل، خیابان امام خمینی (ره)، جنب شهرداری

شماره تلفن:  01334642092/کد پستی: 4451753157

زیربنا: 160/ سال تاسیس ۱۳91
--------------------------------------------------------------------------
3) کتابخانه عمومی امام جعفر صادق (ع) لوشان


توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  رودبار-  شهر لوشان - آدرس: لوشان، خیابان امام خمینی (ره)

شماره تلفن:  01334603010/کد پستی: 4453139141

زیربنا: 479/ سال تاسیس ۱۳73
----------------------------------------------------------------------------------------
4 ) کتابخانه عمومی زندیاد فرشید احمدی رستم‌آباد


توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  رودبار-  شهر رستم‌آباد - آدرس: رستم‌آباد، میدان نماز

شماره تلفن:  01334675677/کد پستی: 4464134136

زیربنا: 517/ سال تاسیس ۱۳93

-------------------------------------------------------------------------------------
5) کتابخانه عمومی امام علی (ع) توتکابن

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  رودبار-  شهر توتکابن - آدرس: توتکابن، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان جانبازان

شماره تلفن:  01334683000/کد پستی: 4465173999

زیربنا: 281/ سال تاسیس ۱۳85
-----------------------------------------------------------------------------------
6) کتابخانه عمومی شادروان حبیب نصرالله زاده جیرنده