فهرست

خبر

رودسر
1) کتابخانه عمومی ابو جعفر هوسمی

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  رودسر-  شهر رودسر- آدرس: رودسر ، خیابان شهدا خیابان شهدای جنیدی جنب دبستان پاسداران کتابخانه عمومی ابو جعفر هوسمی

شماره تلفن: 01333233319کد پستی: 4481756475

زیربنا: 465 / سال تاسیس ۱۳44

---------------------------------------------------------------------------------------------
2)کتابخانه عمومی حاج آقا شفیعی چابکسر


توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی : شهرستان رودسر ، شهر چابکسر خیابان وحدت اسلامی جنب اداره برق
تلفن : 01342679055   کد پستی : 4487133433
زیر بنا : 450 متر مربع / سال تاسیس 1346

---------------------------------------------------------------------------------------------

3)کتابخانه عمومی شمس موسوی واجارگاه


توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی : شهرستان رودسر- شهرواجارگاه آدرس: شهر واجارگاه بلوار دانشگاه کوچه معلم روبروی پارک کوشا
تلفن 01342602091          کد پستی 4489113155
زیربنا: 367 متر مربع /سال تاسیس1397
------------------------------------------------------------------------------------------------------
4)کتابخانه عمومی شهید نورا نی