فهرست

خبر

صومعه سرا
1) کتابخانه عمومی باقرالعلوم (ع) صومعه سرا

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  صومعه سرا-  شهر صومعه سرا- آدرس: صومعه سرا ، خیابان جعفری- داخل پارک کودک- کتابخانه عمومی باقرالعلوم (ع) .
شماره تلفن: 01344322161کد پستی: 4361667846
زیربنا: 500/ سال تاسیس ۱350

---------------------------------------------------------------------------------------------
2) کتابخانه عمومی جواد الائمه (ع) طاهرگوراب


توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  صومعه سرا -  آدرس: صومعه سرا- دهستان طاهرگوراب جنب اداره دخانیات- کتابخانه عمومی جوادالائمه (ع).
شماره تلفن: 01344302468کد پستی: 14141-43651
زیربنا: 200/ سال تاسیس ۱۳74
3 )  کتابخانه عمومی میرزا کوچک گوراب زرمیخ