فهرست

خبر

فومن
1) کتابخانه عمومی شهید دستغیب شهرستان فومن


توضیحات در مورد کتابخانه:
فومن خ شهید بهشتی ساختمان اداره ارشاد طبقه  دوم کتابخانه عمومی شهید   دستغیب فومن
شماره تلفن :01334721926کدپستی :4351913493
زیربنا:670/30/سال تاسیس 1345
--------------------------------------------------------------------------------------------
2) کتابخانه عمومی آیت الله شیخ محمد طاهر شرفی ماسوله

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی : شهرستان فومن- شهر ماسوله-آدرس: ماسوله ،طبقه اول (ردیف اول ) بازار ماسوله، کتابخانه عمومی ماسوله
شماره تلفن : 01334758463 کد پستی : 4357115111
زیر بنا : 67034/ سال تاسیس 1373
3) کتابخانه عمومی سردار جنگل زیده