فهرست

خبر

لاهیجان
1) کتابخانه عمومی شهید باهنرلاهیجان

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان لاهیجان- شهر لاهیجان آدرس: لاهیجان ، خیابان 22 آبان ، جنب اداره پست  مرکزی
شماره تلفن: 001342220282کد پستی: 441966155

زیربنا: 719/ سال تاسیس ۱۳36

---------------------------------------------------------------------------------------------
2) کتابخانه عمومی زنده یاد عبدالحسین فیض

توضیحات در مورد کتابخانه:
نشانی: شهرستان  لاهیجان-  شهر لاهیجان- آدرس: لاهیجان، خیابان شهدا6- داخل کوچه یاورزاده
شماره تلفن: 01342343317کد پستی: 4419776688

زیربنا: 65/343/ سال تاسیس ۱۳87


--------------------------------------------------------------------------------------------
3) کتابخانه عمومی شهید کریمی لاهیجان