بيشتر
صفحه اصلي
آلبوم خبری
اخبار مهم
جستجو
کتاب و کتابخوانی
گزارش تصویری
نزدیک ترین کتابخانه کجاست؟
نهادها و سازمان ها
هفته کتاب
ورود
نشست کتاب خوان در مدرسه شهید اندرزگوی دیلمان
نشست کتاب خوان در مدرسه شهید اندرزگوی دیلمان

نشست کتاب خوان در مدرسه شهید اندرزگوی دیلمان
نشست کتاب خوان در مدرسه شهید اندرزگوی دیلمان

نشست کتاب خوان در مدرسه شهید اندرزگوی دیلمان
نشست کتاب خوان در مدرسه شهید اندرزگوی دیلمان

نشست کتاب خوان در مدرسه شهید اندرزگوی دیلمان
نشست کتاب خوان در مدرسه شهید اندرزگوی دیلمان

نشست کتاب خوان در مدرسه شهید اندرزگوی دیلمان
نشست کتاب خوان در مدرسه شهید اندرزگوی دیلمان

نشست نمایشنامه خوانی به میزبانی مدرسه شهید میرحسینی دیلمان
نشست نمایشنامه خوانی به میزبانی مدرسه شهید میرحسینی دیلمان

نشست نمایشنامه خوانی به میزبانی مدرسه شهید میرحسینی دیلمان
نشست نمایشنامه خوانی به میزبانی مدرسه شهید میرحسینی دیلمان

نشست نمایشنامه خوانی به میزبانی مدرسه شهید میرحسینی دیلمان
نشست نمایشنامه خوانی به میزبانی مدرسه شهید میرحسینی دیلمان

نشست نمایشنامه خوانی به میزبانی مدرسه شهید میرحسینی دیلمان
نشست نمایشنامه خوانی به میزبانی مدرسه شهید میرحسینی دیلمان

کارگاه ویژه خوشنویسی در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه
کارگاه ویژه خوشنویسی در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه

کارگاه ویژه خوشنویسی در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه
کارگاه ویژه خوشنویسی در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه

کارگاه ویژه خوشنویسی در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه
کارگاه ویژه خوشنویسی در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه

نشست قصه گویی برای کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه عمومی پیرکوه
نشست قصه گویی برای کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه عمومی پیرکوه

نشست قصه گویی برای کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه عمومی پیرکوه
نشست قصه گویی برای کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه عمومی پیرکوه

نشست قصه گویی برای کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه عمومی پیرکوه
نشست قصه گویی برای کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه عمومی پیرکوه

نشست قصه گویی برای کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه عمومی پیرکوه
نشست قصه گویی برای کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه عمومی پیرکوه

نشست قصه گویی برای کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه عمومی پیرکوه
نشست قصه گویی برای کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه عمومی پیرکوه

نشست قصه گویی برای کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه عمومی پیرکوه
نشست قصه گویی برای کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه عمومی پیرکوه

نشست قصه گویی برای کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه عمومی پیرکوه
نشست قصه گویی برای کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه عمومی پیرکوه

برگزاری نشست کتاب خوان دانش اموزی به همت کتابداران کتابخانه عمومی پیرکوه
برگزاری نشست کتاب خوان دانش اموزی به همت کتابداران کتابخانه عمومی پیرکوه

برگزاری نشست کتاب خوان دانش اموزی به همت کتابداران کتابخانه عمومی پیرکوه
برگزاری نشست کتاب خوان دانش اموزی به همت کتابداران کتابخانه عمومی پیرکوه

برگزاری نشست کتاب خوان دانش اموزی به همت کتابداران کتابخانه عمومی پیرکوه
برگزاری نشست کتاب خوان دانش اموزی به همت کتابداران کتابخانه عمومی پیرکوه

برگزاری نشست کتاب خوان دانش اموزی به همت کتابداران کتابخانه عمومی پیرکوه
برگزاری نشست کتاب خوان دانش اموزی به همت کتابداران کتابخانه عمومی پیرکوه

برگزاری نشست کتاب خوان دانش اموزی به همت کتابداران کتابخانه عمومی پیرکوه
برگزاری نشست کتاب خوان دانش اموزی به همت کتابداران کتابخانه عمومی پیرکوه

برگزاری نشست کتاب خوان دانش اموزی به همت کتابداران کتابخانه عمومی پیرکوه
برگزاری نشست کتاب خوان دانش اموزی به همت کتابداران کتابخانه عمومی پیرکوه

برگزاری نشست کتاب خوان دانش اموزی به همت کتابداران کتابخانه عمومی پیرکوه
برگزاری نشست کتاب خوان دانش اموزی به همت کتابداران کتابخانه عمومی پیرکوه

جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه
جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه

جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه
جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه

جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه
جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه

جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه
جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه

جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه
جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه

جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه
جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه

جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه
جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه

جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه
جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه

جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه
جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مطهری پیرکوه

ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری
ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری

ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری
ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری

ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری
ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری

ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری
ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری

ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری
ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری

ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری
ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری

ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری
ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری

ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری
ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری

ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری
ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری

ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری
ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری

ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری
ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری

ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری
ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری

ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری
ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری

ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری
ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری

ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری
ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری

ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری
ویژه برنامه جشن شب یلدا به میزبانی کتابخانه عمومی زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری

جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مفتح سیاهکل
جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مفتح سیاهکل

جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مفتح سیاهکل
جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مفتح سیاهکل

جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مفتح سیاهکل
جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مفتح سیاهکل

جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مفتح سیاهکل
جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی شهید مفتح سیاهکل
1398/10/3 سه‌شنبه با برگزاری برنامه های ویژه فرهنگی در شب یلدا؛ کتابخانه های عمومی شهرستان سیاهکل میزبان کتابخوانان شدند همزمان با شب یلدا کتابخانه های عمومی امام علی(ع) دیلمان، شهید مطهری پیرکوه، شهید مفتح و زنده یاد دکتر کتایون منتصر کوهساری شهرستان سیاهکل با برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی چون نشست های کتاب خوان، قصه گویی، کارگاه خوشنویسی، نمایشنامه خوانی و حافظ خوانی میزبان دوستداران کتاب و کتابخوانی شدند.
به گزارش روابط عمکومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، کتابداران کتابخانه عمومی امام علی(ع)دیلمان در نخستین برنامه فرهنگی به مناسبت فرارسیدن بلندترین شب سال با برگزاری نشست کتاب خوان دانش اموزی در مدرسه شهید اندرزگو برنامه های خود را با معرفی چهارعنوان کتاب توسط دانش آموزان آغاز کردند.
از نشست کتاب خوان تا نمایشنامه خوانی کتاب در کتابخانه عمومی دیلمان
در این نشست ویژه که با حضور جمعی از دانش اموزان مدرسه شهید اندرزگو برگزار شد چهارعنوان کتاب «ح‍اف‍ظ‌ن‍ام‍ه، ش‍رح‌ ال‍ف‍اظ، اع‍لام‌، م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ و اب‍ی‍ات‌ دش‍وار ح‍اف‍ظ» نوشته بهاءالدین خرمشاهی، «شهید دستغیب لاله محراب»، اثر م‍ح‍م‍دج‍واد ن‍ورم‍ح‍م‍دی، «شهید مفتح»، نوشته محمود پوروهاب و «حافظ»، اثر محمد کاظم مزنیانی به ترتیب توسط ابوالفضل بخشعلی زاده، حسین مظفری، نظام الدین حافظی و علیرضا تقوی از دانش اموزان و اعضای فعال کتابخانه عمومی دیلمان معرفی شد.
کتابداران کتابخانه عمومی امام علی(ع) دیلمان همچنین سومین نشست نمایش خوانی، شهرستان سیاهکل از کتاب«چهارمی ها ، قصه ی بخت نجفقلی» نوشته مسلم قاسمی را به میزبانی مدرسه شهید میرحسینی دیلمان و با اجرای دانش اموزان و اعضای فعال کتابخانه برگزار کردند.
میزبانی کتابخانه عمومی پیرکوه از دوستداران کتاب
در روستای پیرکوه شهرستان سیاهکل نیز کتابداران کتابخانه عمومی شهید مطهری با برگزاری برنامه های مختلفی چون نشست قصه گویی برای کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه، نشست کتاب خوان دانش آموزی با معرفی پنج عنوان کتاب در موضوعات متعدد، برگزاری کارگاه آموزشی خوشنویسی و برگزاری جشن شب یلدا با حضور اعضا و خانواده های کتابخوان بلندترین شب سال را در کنار اعضای کتابخانه گذراندند.
حضور دوستداران کتاب و کتابخوانی در کتابخانه عمومی عمومی شهر سیاهکل
کتابداران کتابخانه دکترکتایون منتصر کوهساری شهرستان سیاهکل نیز همزمان با بلندترین شب سال با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی مختلف، میزبان جمع دوستداران کتاب و کتابخوانی شدند.
جمعی از اعضای فعال کتابخانه عمومی شهید مفتح سیاهکل نیز با حضور در این کتابخانه و شرکت در برنامه های فرهنگی، بلندترین شب سال را در کنار کتابداران سپری کردند.

 
بيشتر
 [PageVisit]